Loading…

Komitet naukowy

malgorzata kolodziejczyk

dr MAŁGORZATA KOŁODZIEJCZAK

Studia wyższe ukończyła na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ w 1992 r. W tym samym roku rozpoczęła pracę na Uniwersytecie Łódzkim na etacie asystenta. W 2002 r. uzyskała stopień naukowy doktora na podstawie rozprawy: Rola współczesnych koncepcji i metod zarządzania w restrukturyzacji przedsiębiorstw, napisanej pod kierunkiem prof. nadzw. UŁ dr. hab. Marcina Bielskiego. Od 2002 r. pracuje w Katedrze Zarządzania na stanowisku adiunkta. Od 1.10.2002 jest członkiem Rady Wydziału Zarządzania. W latach 2007-2011 była członkiem Rady Programowej na WZ UŁ. Od maja 2010 r. pełni funkcję koordynatora ECTS na kierunku Zarządzanie (program ERASMUS). Od 1.10.2011 jest członkiem Komisji ds. Jakości na WZ UŁ. Od 1.04.2014 pracuje w Zespole ds. Projektów na WZ UŁ. W 2007 r. realizowała projekt badawczy w ramach badań własnych Klasyczne i współczesne struktury organizacyjne. Obecnie realizuje zespołowy projekt NCN Wielowymiarowa analiza zachowań organizacyjnych. Metodyka i narzędzie pomiaru. Wzięła udział w ponad 40 konferencjach naukowych. Wypromowała około 100 licencjatów i magistrantów. W ramach programu Erasmus odbyła staże dydaktyczne w Instituto Politécnico de Beja, Yalova University, Universidad de Jaen. W pracy dydaktycznej skłania się ku metodzie tutoringu akademickiego. Za swą pracę dydaktyczną oraz organizacyjną wielokrotnie przyznawano jej nagrody Dziekana WZ UŁ oraz Rektora UŁ. W centrum jej zainteresowań naukowych stoi człowiek w procesie zmian organizacyjnych. Praktyczną stronę wdrażania zmian organizacyjnych poznała przeprowadzając badania nad restrukturyzacją przedsiębiorstw przemysłowych w okresie 2000-2003. Równolegle jej zainteresowania ogniskowały się wokół nowoczesnych narzędzi i metod zarządzania – obecnie w swej pracy łączy te dwa zagadnienia starając się szukać odpowiedzi na pytanie: jak wdrażać nowoczesne narzędzia i rozwiązania organizacyjne by nastąpił proces ich asymilacji. Coaching i mentoring uznaje za skuteczne narzędzie wspierające proces zmian organizacyjnych. Jest coachem i mentorem w projektach realizowanych przez Wydział Zarządzania UŁ: Scouting – aktywny system monitoringu i oceny potencjału rynkowego prac badawczych kluczem do współpracy nauki i przedsiębiorców; Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST, ELIEMENTAL: Breaking Down Barriers to Enterprise. Pracuje w oparciu o założenia coachingu co-active i co-creative, stosuje zróżnicowane modele coachingowe np.: model GROW i mapa CoachWise. Jest autorką ponad 30 artykułów w tym: Kultura organizacyjna a coaching, Coaching i mentoring w procesie scoutingu technologicznego.

IMG_8247G

dr MONIKA BACZEWSKA – CIUPAK

Etyk, nauczyciel akademicki, adiunkt w Zakładzie Etyki na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie. Absolwentka studiów magisterskich w zakresie filozofii oraz europeistyki na WFiS UMCS, studiów podyplomowych z przywództwa i komunikacji społecznej na WAT w Warszawie oraz studiów doktoranckich w zakresie nauk o poznaniu i komunikacji społecznej na WFiS UMCS. Stopień doktora nauk społecznych uzyskała w 2010 roku. Uczestniczka licznych konferencji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz autorka publikacji poświęconych tematyce przywództwa, m.in. monografii „Przywództwo organizacyjne w kontekście aksjologicznych i moralnych wyzwań przyszłości”, która ukazała się nakładem Wydawnictwa UMCS w 2013 roku. Koordynatorka sesji „Nauki społeczne i humanistyczne” Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych, współorganizatorka cyklu ogólnopolskich konferencji naukowych „Nauka i edukacja wobec wyzwań XXI wieku – Wychowanie ku wartościom” dla pracowników oświaty oraz warsztatów edukacyjnych z zakresu rozwoju kompetencji liderskich. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół etyki cnót, aksjologii, etyki biznesu oraz przywództwa organizacyjnego.

ProfesorTomaszCz

prof. nadzw. UŁ dr hab. TOMASZ CZAPLA

Wykładowca, z blisko 20 letnim doświadczeniem prowadzi wykłady i konwersatoria w języku polskim i angielskim: z podstaw teorii organizacji i zarządzania, nauki o organizacji, doradztwa personalnego, rozwijania umiejętności osobistych, strategii zarządzania zasobami ludzkimi organizacji, zarządzania wiedzą i kompetencjami, zarządzania kulturą oraz seminaria dyplomowe i magisterskie. Konsultant, trener. Specjalizuje się w realizacji projektów doradczych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi organizacji oraz zarządzania strategicznego. W swojej ponad 20-letniej karierze zawodowej współpracował z wieloma klientami i instytucjami będąc odpowiedzialny za prowadzenie licznych projektów doradczych w takich obszarach jak: tworzenie systemów kompetencyjnych, budowanie systemów wynagrodzeń, budowanie system ów ocen pracowniczych, wartościowanie stanowisk pracy oraz analiza kultury organizacyjnej. Doktor Nauk Ekonomicznych w dziedzinie Nauk o Zarządzaniu. Pracę doktorską napisał z dziedziny zarządzania strategicznego. Jest autorem ponad piędziesieciu artykułów i opracowań naukowych. Aktualnie Kierownik Katedry Zarządzania oraz Prodziekan ds. Studenckich i programowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Odbył staże naukowe w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Członek Polskiego Stowarzyszenia Kadrami. Prowadził projekty i szkolenia między innymi dla: Bel Polska; Budo-Hurt; PTK Centertel; Centralny Zarząd Poczty Polskiej; Ceri; Eden Springs; Frantschach Świecie; Lafarge Polska; Lek Polska (Sandoz Polska); Mahle Polska; Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji; Ministerstwo Skarbu Państwa; Ministerstwo Gospodarki i Pracy; Nivea Polska; Parker Hanifin Polska; MPK Łódź; PARP; PGE; Philips Lighting Pabianice; Pilkington Polska; PKO BP; PKP; Polfa Pabianice; Polkomtel; Pollena Ewa; Polsnack; PSE; Rentsch Polska; Rosti Polska; Sapa Poland; Schindler Polska; Urząd Miasta Łodzi, Variaex; Zakład Elektroenergetyczny H. Cz. Elsen.

103208-debata-i-kto-tu-teraz-bedzie-rzadzic-11-

prof. nadzw. UMCS dr hab. ANDRZEJ ŁUKASIK

Ukończył fizykę na Wydziale Matematyki Fizyki i Chemii UMCS (1985) oraz filozofię na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS (1988). Od 1987 roku pracownik Zakładu Ontologii i Teorii Poznania Instytutu Filozofii UMCS. W latach 1991-2003 pracował również w Katedrze Etyki Akademii Medycznej w Lublinie. Od 2011 r. profesor nadzwyczajny UMCS. Pełnione funkcje: Dyrektor Instytutu Filozofii (od 01.09.2013), Zastępca Dyrektora Instytutu Filozofii UMCS (2009-2013), skarbnik Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, członek Komisji Rewizyjnej ZG PTF, członek Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych PTF), Przewodniczący Komitetu Okręgowego Olimpiady Filozoficznej z siedzibą w Lublinie (2008-2013, 2013-2017), Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej (2008-2012), Przewodniczący Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia (2009-2013), Przewodniczący Zespołu programowego Kierunku Filozofia (2009-2013). Zainteresowania: naukowe – filozofia fizyki, pozanaukowe – gitara flamenco. Doktorat: Problem obiektywności w mechanice kwantowej. Interpretacje jej twórców (1996). Habilitacja: Filozofia atomizmu. Atomistyczny model świata w filozofii przyrody, fizyce klasycznej i współczesnej a problem elementarności, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006. Nagrody i odznaczenia: Nagroda Rektora 2010; Medal Komisji Edukacji Narodowej (2010); Nagroda Rektora 2011.

andrzej kapusta

dr hab. ANDRZEJ KAPUSTA

Kierownik Zakładu Antropologii Kulturowej WFiS UMCS w Lublinie. Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, doktorat z filozofii na UMCS. Habilitacja w dziedzinie: nauki o poznaniu i komunikacji społecznej. W swych bieżących badaniach koncentruje się na społeczno-kulturowych aspektach wiedzy oraz praktyki medycznej, psychiatrycznej, psychologicznej i doradczej, a także na procesach decyzyjnych i kształtowaniu się ludzkich postaw i zachowań. Autor ok. 65 publikacji naukowych. Współtwórca projektu Przyjazny Uniwersytet I-III oraz Otwartych Seminariów Filozoficzno-Psychiatrycznych; członek Komisji Etycznej Krajowej Rady Transplantacyjnej. Autor książek: Filozofia ekstremalna. Wokół myśli krytycznej Michela Foucaulta (UMCS, Lublin 2002) oraz Szaleństwo i metoda: granice rozumienia w filozofii i psychiatrii (UMCS, Lublin 2010). Członek Komitetu Okręgowego Olimpiady Filozoficznej z siedzibą w Lublinie, Wydziałowego Zespołu Jakości Kształcenia, Zespołu ds. promocji Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS, Wydziałowy koordynator Procesu Bolońskiego i punktów ECTS, Erasmus+ oraz programu MOST. Zainteresowania naukowe: teoria wiedzy, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, teoria decyzji, antropologia, filozofia medycyny, psychiatrii i psychologii, bioetyka. Uczestniczył w projektach społeczno-kulturiowych Student w mieście – 2013 oraz zdrowotno-profilaktycznych (Przyjazny Uniwersytet – 2013-14). Współtwórca specjalności w Instytucie Filozofii UMCS: Doradztwo i komunikacja w biznesie.

sidor-rzadkowska

dr MAŁGORZATA SIDOR – RZĄDKOWSKA

Absolwentka filozofii (specjalizacja etyka), doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje jako wykładowca zarządzania zasobami ludzkimi na studiach MBA oraz podyplomowych w Polish Open University, Akademii Leona Koźmińskiego i na Uniwersytecie Warszawskim. Współpracuje też z Krajową Szkołą Administracji Publicznej oraz prowadzi wykłady gościnne na uniwersytetach w Białymstoku, Łodzi i Krakowie. Autorka kilkudziesięciu artykułów oraz 9 książek poświęconych zagadnieniom wspierania rozwoju jednostek i organizacji. Współtwórca i wykładowca Podyplomowego Studium Trenerów Grupowych oraz Podyplomowego Studium Coachingu prowadzonych wspólnie przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej oraz Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Od osiemnastu lat pracuje jako trener i konsultant ds. HR w firmach różnych branż i wielkości. W 2012 roku otrzymała tytuł członka honorowego Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Jest przewodniczącą jury ogólnopolskiego konkursu Top Menedżer HR, przewodnicząca Komisji Certyfikacyjnej Konsultantów ds. Rekrutacji przy Polskim Forum HR, członkiem Komitetu Oceniającego firmy uczestniczące w organizowanym przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych konkursie Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi.